Modernizácia mobilného pódia v meste Kežmarok

 

P

 

Názov projektu: Modernizácia mobilného pódia v meste Kežmarok

Poskytovateľ: Prešovský samosprávny kraj

Výzva: Výzva poslancov PSK

Program: 2 KULTÚRA

Podprogram: 2.1. KULTÚRA – kapitálové výdavky

Dátum podania žiadosti: 31.03.2023

Predpokladaná realizácia projektu: február 2023 – november 2023

Celkový rozpočet projektu: 6 582,50 €

Požadovaná dotácia: 5 000,00 €

 Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je modernizácia vybavenia - pódia na konanie kultúrnych podujatí. Realizáciou projektu sa podporí modernizácia, skvalitnenie kultúrnych podujatí. Obohatí sa tak kultúrny život obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok. Majetok nadobudnutý prostredníctvom tohto projektu sa bude využívať na ďalších kultúrnych podujatiach. Výsledky projektu budú dostupné širokej verejnosti. V meste Kežmarok sa organizuje pre obyvateľov mesta Kežmarok a širokú verejnosť množstvo kultúrnych akcií. Počas jarných a letných mesiacov roka 2021 a 2022 sa vylepšilo niekoľko exteriérových priestorov tak, aby vyhovovali požiadavkám pre organizovanie podujatí. Ľudia si túto formu kultúry v netradičných priestoroch značne obľúbili, a preto sa plánuje do budúcnosti zvýšiť počet akcií prístupných pre verejnosť konaných po celom meste. Jedným z hlavných technických prvkov takýchto podujatí je pódium. Zakúpenie mobilného skladacieho pódia by prispelo k modernizácii vybavenia kultúrnych podujatí a k zlepšeniu technického zázemia primárne exteriérových akcií, ale svoje využitie nájde častokrát aj v interiéri. Keďže nákup mobilného pódia je finančne náročný a žiadateľ nemá dostatok finančných prostriedkov na jeho nákup, žiada o dotáciu z rozpočtu PSK, ktorá by prispela k modernizácii vybavenia, skvalitneniu činnosti jednotlivých podujatí a k obohateniu

kultúrneho života obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta Kežmarok.

 

 

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.“

 

Viac...